មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០