កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ម្នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យករណីសរុបកើនដល់ ៣០៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០