កម្ពុជា មានករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ០១នាក់ និងវិជ្ជមានថ្មីចំនួន ០១នាក់ ដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០