បទយកការណ៍ស្ដីពី«មន្ត្រីជំនាញអំនាវដល់ប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ទឹកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដូវប្រាំងខាងមុខនេះ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវិន