រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ គឺជាវិទ្យាល័យដ៏ចំណាស់បំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

រូបថត៖ ផែន រតនៈ