បទអត្ថាធិប្បាយ៖ការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា គឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយជម្ងឺកូវីដ-១៩

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា
គឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយជម្ងឺកូវីដ-១៩