អ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣ នាក់ បានជាសះស្បើយ ខណ:មិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០