អត្ថបទ៖ ព្រឹត្តិការ ៣វិច្ឆិកា បានបង្រៀនយើង រំឭកដាស់តឿន និងណែនាំយើង ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចទើបអាចយកឈ្នះលើ កូវីដ-១៩ បាន

អត្ថបទ៖ ព្រឹត្តិការ ៣វិច្ឆិកា បានបង្រៀនយើង រំឭកដាស់តឿន និងណែនាំយើង
ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចទើបអាចយកឈ្នះលើ កូវីដ-១៩ បាន