ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹង របស់ភ្នាក់ងារគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០