សារលិខិតគាំទ្រ ការនាំអង្ករកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី របស់ សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា និងវប្បធម៌ ប្រចាំរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូង សាជីវកម្ម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–