អត្ថបទទស្សនៈ! វិញ្ញាសា៤យ៉ាង ក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ស្ថិតក្នុងកណ្តាប់ដៃដែក វីរៈបុរសខ្មែរ សម្តេចតេជោ សែន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០