កម្ពុជា មិនមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានការជាសះស្បើយថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០