ប្រសាសន៍ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍០៣ វិច្ឆិកា

ប្រសាសន៍ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍០៣ វិច្ឆិកា