រាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យបើកសារមន្ទីរ និងរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេស

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត