នាទីយល់ដឹង ៖ ក្នុងករណីជ្រុះបាត់ឯកសារ តើយើងត្រូវធ្វើដូ​​ចម្តេច?

នាទីយល់ដឹង ៖ ក្នុងករណីជ្រុះបាត់ឯកសារ តើយើងត្រូវធ្វើដូ​​ចម្តេច?
អានដោយ ៖ លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា
រៀបចំជាផ្ទាំងវីដេអូ ៖ លោក អេង លីដា
ដឹកនាំផលិតដោយ ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា