បទ ៖ យល់ទុក្ខធុរៈអ្នកជិតខាង

បទ ៖ យល់ទុក្ខធុរៈអ្នកជិតខាង (លំនាំបទ ទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរ)
ច្រៀងដោយម្ចាស់ដើម ៖ លោកស្រី ឆោម ឆវិន
សម្រួលទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា