បទ ៖ ជួយគ្នាគ្រាកូវីដ

បទ ៖ ជួយគ្នាគ្រាកូវីដ (លំនាំបទប្រពៃណី លោមនាង)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី
សម្រួលទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា