ករណីនាំចូលកូវីដ-១៩ ថ្មី ម្នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញ ខណ:មិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មីទេ គិតត្រឹមព្រឹកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០