ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០