ភ្លៀងអាចធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយ ទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះ ក្នុងសប្តាហ៍នេះខណ:ដែលសីតុណ្ហភាពមានពី ២២-៣១ អង្សារសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០