ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅរក្សាកំណើន បើទោះជាប្រឈមវិបត្តិកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០២០ —