កម្ពុជា មិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មី និងវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០