ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភនានា អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា លើកទី១៥

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–