លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី៣ ចំពោះមនុស្សជាង ១ពាន់នាក់ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា បង្ហាញថា អវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាំងអស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០