រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ «អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មី» ដែលមានសញ្ញាសុវត្ថិភាព (Hologram) នៅលើសន្លឹកប័ណ្ណ ខណៈអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ នៅប្រើប្រាស់បានជាធម្មតា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០