ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី៨ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–