សមុទ្រកម្ពុជានៅតែជាដែនជំរកសម្រាប់សត្វសេះសមុទ្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ —