ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឱ្យចែកចាយ ឫលក់ម៉ាស និងផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ឱ្យមានតម្លៃថោកសមរម្យដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញប្រើប្រាស់បានក្នុងការការពារចម្លងវីរុសកូវីដ-19

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត