បទយកការណ៍ស្តីពី«ការស្ដាឡើងវិញដំណាំកសិកម្ម បន្ទាប់ពីរងការខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សន សាវិន