សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី ២៣ ស្តីពី «ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទិសដៅអនាគតអាស៊ាន-ចិន» តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០