លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ឥណ្ឌា លើកទី ១៧ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០