កម្ពុជា មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០