ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើដល់ប្រធានស្ថាប័នផ្តល់អាសយដ្ឋាន និងឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត