សេចក្ដីណែនាំបន្ថែមស្ដីពី ការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ២០២០

វិទ្យុជាតិលម្ពុជា៖លោកចេមហួត