ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ស្នើប្រធានស្ថាប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ផ្ញើអាសយដ្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី ក្នុងព្រឹត្តការណ៍នោះ ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០