គណនីហ្វេសប៊ុកចំនួន ០៤ កំពុងផ្សព្វផ្សាយ ទឹកបន្តក់ភ្នែកប្រទេសស្វីស ឈ្មោះ BR Eye Drops ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០