ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់នីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញឱ្យ លោកស្រី លី ស្រីវីណា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០