បទ៖ បារមីគុណសម្តេចតេជោនៅពោធិ៍សាត់ រៀបរៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង ច្រៀងដោយ៖ ជិត វឌ្ឍនា បច្ចេកទេសតន្ត្រីដោយ៖ ម៉ែន សាខន លំនាំបទ៖ សារ៉ាយអណ្តែត

បទ៖ បារមីគុណសម្តេចតេជោនៅពោធិ៍សាត់

រៀបរៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

ច្រៀងដោយ៖ ជិត វឌ្ឍនា

បច្ចេកទេសតន្ត្រីដោយ៖ ម៉ែន សាខន

លំនាំបទ៖ សារ៉ាយអណ្តែត