ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការផ្សាយថា ស្ថានទូតមិនទទួលជួបពលរដ្ឋខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០