ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសកែសម្រួលលក្ខណ្ឌធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០