ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នៃការរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ ដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–