កម្ពុជា រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ (មិនពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា) និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០