«កម្ពុជាចង់រួមរស់ដោយសុខសាន្ត និងដោយសន្តិសហវិជ្ជមាន ជាមួយមិត្តបរទេសទាំងអស់»

អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញនូវវីដេអូថ្មីមួយ ដែលមានរយៈពេលជិត១៦នាទី ស្តីពី «កម្ពុជាចង់រួមរស់ដោយសុខសាន្ត និងដោយសន្តិសហវិជ្ជមាន ជាមួយមិត្តបរទេសទាំងអស់»។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងរបស់អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័ស ដូចតទៅ៖