ក្រសួងការងារ រម្លឹកបន្ថែមអំពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តារោងចក្រ និងសហគ្រាស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០