ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីការពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងបណ្តាខេត្ត ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ០៣ វិច្ឆិកា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០