សេចក្តីអំពាវនាវសាជាថ្មីរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា

សេចក្តីអំពាវនាវសាជាថ្មីរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា