ឥទ្ធិពល នៃព្យុះទី២១ ឈ្មោះ អេតូ ( ETAU ) និងព្យុះទី២២ ឈ្មោះ វ៉ាមកូ ( VAMCO ) នឹងធ្វើឱ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០