ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣នាក់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣វិច្ឆិកា

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០