បទ ៖ អនិច្ចាកូនកំសត់ (លំនាំបទយីកេ រៃយំ)

បទ ៖ អនិច្ចាកូនកំសត់ (លំនាំបទយីកេ រៃយំ)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា និង លោក ណុង វណ្ណនែត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា