កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ពីរករណីទៀត ធ្វើឱ្យករណីសរុបកើនដល់ ២៩៧

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០